Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» відбудуться 26 квітня 2013 року о 12.00 годині в с.Катеринiвка, Кiровоградського району, Кiровоградської областi, актовий зал адмiнбудинку.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 00 хвилин по 11 годину 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2013 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в Бюлетені "Цiннi папери України" № 50 від 18.03.2013 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Розгляд і прийняття рішення по звіту генерального директора товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
  3. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства та затвердження висновку комiсiї, щодо рiчного звiту за 2012рiк.
  4. Розгляд і прийняття рішення по звіту Наглядової ради.
  5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
  6. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
  7. Затвердження фiнансової звiтностi товариства, балансу та приміток за 2012 рiк.
  8. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2012р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери ( їх представники) можуть ознайомитися у секретаря Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно обов’язково мати при собі:

  • паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера - представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показників

Звітний перiод

Попередній перiод

Всього активів:

17247

21437

Основні засоби:

6631

7674

Долгострокові фінансові інвестиції:

0.0

0.0

Запаси:

679

356

Сумарна дебіторська заборгованість:

3798

3105

Грошові кошти та їх еквіваленти:

4038

6509

Нерозподілений прибуток:

1282

620

Власний капітал:

7501

6384

Статутний капітал:

41

41

Довгострокові зобов'язання:

3994

7028

Поточні зобов'язання:

5752

8025

Чистий прибуток (збитки):

1282

620

Середньорічна кількість акцій (шт.):

817340

817340

Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.):

-

 

Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду:

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):

102

100

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний директор Кухта Володимир Валентинович