27 квітня 2012 року о 12.00 годині в с.Катеринiвка, Кiровоградського району, Кiровоградської областi, актовий зал адмiнбудинку. Відбудуться річні загальні збори акціонерів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління».

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 00 хвилин по 11 годину 50 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 23 квітня 2012 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  2. Розгляд і прийняття рішення по звіту генерального директора товариства про результати фiнансово – господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 р та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2012 р.
  3. Звiт ревiзiйної комiсiї товариства та затвердження висновку комiсiї, щодо рiчного звiту за 2011 р.
  4. Розгляд і прийняття рішення по звіту Наглядової ради.
  5. Затвердження фiнансової звiтностi товариства i балансу за 2011 р.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2011 р.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери ( їх представники) можуть ознайомитися у секретаря Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно обов’язково мати при собі - паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера - представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане в газеті "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 50 від 15 березня 2012 року