Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» відбудуться 28 квітня 2015 року о 12.00 годині в с.Катеринiвка, Кiровоградського району, Кiровоградської областi, актовий зал адмiнбудинку.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 00 хвилин по 11 годину 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 22 квітня 2015 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства, про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014р. та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015р.
3. Звіт ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.
6. Затвердження річної фінансової звітності товариства, балансу та приміток за 2014 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2014 р.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у секретаря Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно обов’язково мати при собі: паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера - представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показників                                             Період
звітний         попередній
Всього активів :                                                  14771         12825
Основні засоби :                                                 6712           5672
Долгострокові фінансові інвестиції :                      0,0              0,0
Запаси :                                                             1295            219
Сумарна дебіторська заборгованість :                   4186            5559
Грошові кошти та їх еквіваленти :                         1778            104
Нерозподілений прибуток :                                 1395            750
Власний капітал :                                               9179            7952
Статутний капітал :                                            41                 41
Довгострокові зобов'язання :                              2840             3994
Поточні зобов'язання :                                       2752             673
Чистий прибуток (збитки) :                                1395             750
Середньорічна кількість акцій (шт.) :                    817340          817340
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):  95                 96

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградське рудоуправління». Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №53 від 19 березня 2015 року. Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Генеральний директор Кухта Володимир Валентинович.