ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (код ЄДРПОУ 00191891)

(Місцезнаходження товариства: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, село. Катеринівка)

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» відповідно до ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про скликання річних загальних зборів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління», які відбудуться 26 квітня 2016 року о 1200 год. за адресою: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8, офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління » (актовий зал ).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у річних загальних зборах буде проводитись 26 квітня 2016 року з 1000 год. до 1145 год. за адресою: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8, офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління » (актовий зал ). Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та документ(и), що посвідчує(ють) їх повноваження на участь та голосування на річних загальних зборах акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 20 квітня 2016 року.

Порядок денний:

 

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Виконавчого органу (Генерального директора). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Генерального директора) про підсумки діяльності у 2015 році.

3. Звіт Наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та затвердження висновків.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків за 2015 рік.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8. Встановлення кількісного складу Наглядової ради.

9. Обрання членів Наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

12. Обрання членів Ревізійної комісії

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

14. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Обрання уповноваженої особи на підписання таких договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2014р.

Період

2015р.

Усього активів

14771

24200

Основні засоби

6712

10127

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Запаси

1295

3247

Сумарна дебіторська заборгованість

4186

5524

Грошові кошти та їх еквіваленти

1778

3680

Нерозподілений прибуток

1395

13207

Власний капітал

9179

22076

Статутний капітал

41

41

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2840

94

Поточні зобов’язання

2752

2030

Чистий прибуток (збиток)

1395

13207

Середньорічна кількість акцій (шт)

817340

817340

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

95

94

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів акціонерів - у робочий час за місцезнаходженням офісу ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8, а в день проведення загальних зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Ластовка Жанна Геннадіївна, тел. (0522) 31-46-45

Наглядова рада ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2016р в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР » № 51.