kaolincentre.com.ua

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта
 ! 
Главная Новости Новости Оголошення про річні загальні збори акціонерів 2017 рік

Оголошення про річні загальні збори акціонерів 2017 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ» (надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00191891, місцезнаходження: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал).  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори акціонерів), які відбудуться 25 квітня 2017 року о 12.00 год. адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал).

Реєстрація акціонерів (їх представників ), що прибули на загальні збори акціонерів відбудеться з 10.00 до 11.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для участі у загальних зборах акціонерів та реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, для представників акціонерів – довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів, оформлена згідно з чинним законодавством України та паспорт. З документами, пов’язаними із загальними зборами акціонерів, можна ознайомитися  та надати пропозиції щодо питань порядку денного у робочі дні з 08.00 до 15.00 за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (каб.№1), а також 25 квітня 2017 року в місці проведення загальних зборів акціонерів до їх початку. Права акціонерів щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного та проектів рішень до питань визначені статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  бухгалтер –  Ластовка Жанна Геннадіївна, тел. (0522) 31-46-45.

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kaolincentre.com.ua.  

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

на 24.00      19 квітня 2017 року.

Проект порядку денного:

 1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування
 3. Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 4. Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.
 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Основні показники Фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

період

2015р.

2016р.

Усього активів

24200

28596

Основні засоби

10127

8415

Довгострокові фінансові інвестиції

0,0

0,0

Запаси

3247

3658

Сумарна дебіторська заборгованість

5524

10745

Грошові кошти та їх еквіваленти

3680

5278

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

13207

6467

Власний капітал

22076

27380

Статутний капітал

41

41

Довгострокові зобов’язання

94

94

Поточні зобов’язання

2030

1122

Чистий прибуток (збиток)

13207

6467

Середньорічна кількість акцій (шт.)

817340

817340

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

94

86

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань,

включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Мамалига Віктор Олександрович- голова., Гайдачук Тетяна Олексіївна,  Ластовка Юрій Олексійович - члени лічильної комісії.  Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 25.04.2017р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3.Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів  -Ластовку Жанну Геннадіївну. Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин;  виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Генерального Директора за 2016 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 р. 

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки  Ревізійної за 2016 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт та баланс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» за 2016 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення: прибуток отриманий від діяльності Товариства у 2016 році в розмірі 6467 тис.грн. розподілити наступним чином: залишити 100%  прибутку  у складі власного капіталу, як нерозподілений прибуток зарезервований  для фінансового забезпечення виробничого розвитку підприємства та реалізацію інвестиційних проектів. Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  Припинити  повноваження членів  Наглядової ради, у  зв’язку із закінченням терміну повноважень: 


 1.  представника акціонера   ТОВ «Трест «Росія»  Єрмоличева  Дмитра Анатолійовича
 2. представника акціонера  ТОВ «Трест «Росія»  Філіна  Юрія Миколайовича
 3. представника  акціонера ТОВ «Трест «Росія»  Садовського Олега  Іпполітовича
 4. Чібісова Олександра Михайловича
 5. Макєєвої Людмили Анатоліївни


10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. Даний проект рішення буде затверджено не пізніше 20.04.2017р.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити  Генерального Директора  ПАТ « Кіровоградське рудоуправління»  на підписання вказаних договорів від імені  Товариства.

12.Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом данних правочинів буде  становити від 25% до 50%  вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік,  а саме:


 •  угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:
 • кредитні та депозитні  правочини, або зміни до них;
 • правочини (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);
 • правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);
 • правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • правочини будівельного підряду;
 • лізингу;
 •  правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • правочини  на проведення ремонтно-будівельних робіт;


    Визначення доцільності укладання таких   правочинів   покласти на  Генерального директора Товариства.

    Визначити  граничний розмір значних правочинів у розмірі  від 7 149 000 гривень  до 14 298 000 гривень.      Повноваження на підписання   правочинів, що є значними правочинами, надати Генеральному директору Товариства (уповноваженій особі за довіреністю Товариства) .

    Кількість  зазначених  вище  угод, які  будуть  відбуватися  протягом вказаного періоду, не обмежена.

 Наглядова Рада Товариства


 

Поиск

Loading

Новости

FINANCE.UA

Сейчас 17 гостей онлайн