ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ»

(надалі – Товариство) (код ЄДРПОУ 00191891, місцезнаходження: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал).  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори акціонерів), які відбудуться 26 квітня 2018 року о 10.00 год. адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (актовий зал).
Реєстрація акціонерів (їх представників ), що прибули на загальні збори акціонерів відбудеться з 09.00 до 09.45 год. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Дата складання  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24.00 год. 20  квітня 2018 року. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://kaolincentre.com.ua.Проект порядку денного:

1.        Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.        Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

3.        Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

4.        Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.        Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.        Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.        Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

8.        Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017році.

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

12. Прийняття  рішення  про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Результати  фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2017р.

Попередній 2016р.

Усього активів

43896

28596

Основні засоби (за залишковою вартістю)

16148

8415

Запаси

5476

3658

Сумарна дебіторська заборгованість

13414

10745

Грошові кошти та їх еквіваленти

8358

5278

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7574

6467

Власний капітал

33105

27380

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

41

41

Довгострокові зобовязання і забезпечення

-

94

Поточні зобовязання і забезпечення

10791

1122

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7574

6467

Середньорічна кількість акцій (шт.)

817340

817340

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

9,26665

7,91225

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 27631, Кіровоградська обл., Кіровоградський  р-н, село. Катеринівка, вул. Гагаріна, буд 8,  офіс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» (каб.№1) у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення, або надсилати на адресу місцезнаходження Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та самого порядку денного Зборів. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є  бухгалтер  Ластовка Жанна Геннадіївна, тел. (0522) 30-87-52.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та/або проектів рішень до питань порядку денного, а також не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів – письмові пропозиції щодо нових кандидатів до складу наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати її кількісного складу. Пропозиції акціонерів обов'язково повинні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

При реєстрації для участі у Зборах акціонеру (представнику акціонера) реєстраційній комісії необхідно:

1.        пред'явити особистий паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); для неповнолітніх акціонерів, у випадку їх одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження;

2.        надати документи (копії документів, засвідчені нотаріально):

·        для неповнолітніх акціонерів копію свідоцтва про одруження або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження;

·        для представників акціонерів документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність; договір про управління або договір доручення; для директора акціонера юридичної особи – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, або повноваження щодо голосування можуть бути обмежені кількістю голосів в межах пакету голосуючих акцій, належного акціонеру. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд

  Згідно переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,  складеним станом на 14.03.2018р.,  загальна кількість акцій   товариства  - 817340  штук, голосуючих акцій – 193854 штук .

Проект порядку денного загальних зборів

(перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань,

 включених до проекту порядку денного):

1. Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Мамалига Віктор Олександрович- голова., Гайдачук Тетяна Олексіївна,  Ластовка Юрій Олексійович - члени лічильної комісії.  Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколу про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів 26.04.2018р. повинні відповідати формі та  зразку, який затверджено рішенням Наглядової Ради. Кожен бюлетень під час видачі акціонеру повинен бути посвідчений підписом Голови реєстраційної комісії,  а після його отримання Лічильною комісією, підписом голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

3.Обрання секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем зборів  - Ластовку Жанну Геннадіївну. Затвердити регламент  роботи загальних зборів:     доповіді - до 10 хвилин;  виступи - до 3 хвилин; відповіді на запитання - 10 хвилин.

4. Звіт  Генерального Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Генерального Директора за 2017 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 р. 

6.Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки  Ревізійної за 2017 рік.

7.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт та баланс ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» за 2017 р.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2017 році.

Проект рішення: прибуток отриманий від діяльності Товариства у 2017 році в розмірі 7574 тис. грн. розподілити наступним чином: залишити 100%  прибутку  у складі власного капіталу, як нерозподілений прибуток зарезервований  для фінансового забезпечення виробничого розвитку підприємства та реалізацію інвестиційних проектів. Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

9.  Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:  Припинити  повноваження членів  Наглядової ради, у  зв’язку із закінченням терміну повноважень: 

1. представника акціонера   ТОВ «Трест «Росія»  Єрмоличева  Дмитра Анатолійовича

2. представника акціонера  ТОВ «Трест «Росія»  Філіна  Юрія Миколайовича

3. представника  акціонера ТОВ «Трест «Росія»  Садовського Олега  Іпполітовича

4.  Чібісова Олександра Михайловича

5.  Макєєвої Людмили Анатоліївни

10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства. При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами та головою наглядової Ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради. Уповноважити  Генерального Директора  ПАТ «Кіровоградське рудоуправління»  на підписання вказаних договорів від імені  Товариства.

12.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, якщо гранична  вартість майна або послуг, що є або  буде  предметом данних правочинів буде  становити від 25% до 50%  вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік,  а саме: угоди (договори), що є значними правочинами, наступного характеру:

- кредитні та депозитні  правочини, або зміни до них;

- правочини (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним правочинам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);

- правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- правочини щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- правочини щодо розпорядження продукцією власного виробництва (придбання, продажу, міни, застави, безоплатної передачі, дарування, тощо);

- правочини щодо здійснення посередницьких послуг по розпорядженню рухомим та нерухомим майном;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;

- правочини будівельного підряду;

- лізингу;

- правочини щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- правочини щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;

- правочини  на проведення ремонтно-будівельнихм робіт.

Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення і не пізніше  наступних річних загальних зборів акціонерів.  

Гранична сукупна вартість таких правочинів  визначається у розмірі   від 10 774 000 гривень  до 21 948 000 гривень або  еквівалент цієї суми в євро чи доларах США, визначений за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості.

Уповноважити  Генерального Директора Товариства(уповноваженій особі за довіреністю Товариства)  на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі  умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів  Генеральний Директор узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

    НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

Повідомлення опубліковано  в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР

«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від  22  березня  2018 р.


станом на 20.04.2018р.- дату складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах
Загальна кількість акцій   Товариства  - 817340  штук, голосуючих акцій – 193854 штук.