Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Кіровоградське рудоуправління» відбудуться 25 квітня 2014 року о 12.00 годині в с.Катеринiвка, Кiровоградського району, Кiровоградської областi, актовий зал адмiнбудинку.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: з 11 години 00 хвилин по 11 годину 50 хвилин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 21 квітня 2014 року.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора товариства, про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2013р. та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2014р.
3. Звіт ревізійної комісії товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2013 рік.
4. Звіт та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
6. Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в процесі господарської діяльності в період до наступних Загальних зборів акціонерів.
8. Затвердження фінансової звітності товариства, балансу та приміток за 2013 рік.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за 2013р.

 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у секретаря Наглядової Ради товариства за місцезнаходженням товариства у робочі дні.

Для реєстрацiї та участi у загальних зборах акціонеру необхідно обов’язково мати при собі: паспорт або документ, що посвiдчує особу акцiонера - представникам акціонерів - оформлену відповідно до чинного законодавства України довіреність та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показників                                             Період
звітний         попередній
Всього активів :                                                  12825          17247
Основні засоби :                                                 5672           6631
Долгострокові фінансові інвестиції :                      0,0              0,0
Запаси :                                                             219             679
Сумарна дебіторська заборгованість :                   5529            3798
Грошові кошти та їх еквіваленти :                         104              4038
Нерозподілений прибуток :                                 750              1282
Власний капітал :                                               7952             7501
Статутний капітал :                                            41                 41
Довгострокові зобов'язання :                              4200             3994
Поточні зобов'язання :                                       673               5752
Чистий прибуток (збитки) :                                750               1282
Середньорічна кількість акцій (шт.) :                    817340          817340
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб):  96                 102

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» №46 від 07.03ю2014 року.
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства.

Генеральний директор Кухта Володимир Валентинович 13.03.2014 року